Yo' Mama Is So Fat... Buffet

Yo' Mama is so fat, when she goes to a buffet, she pulls up a chair.

Yo' Mama