Yo' Mama Is So Fat... Shadow

Yo' Mama is so fat, the shadow of her butt weighs 50 pounds.

Yo' Mama