Yo mama's so fat... Sherpas

Yo mama's so fat, even Sherpas can't climb her.

Yo' Mama