Yo mama's So Fat

Yo' mama so fat, that when she wears a yellow rain jacket, people think she's a taxi cab.

Yo' Mama