Yo' Mama Is So Fat... Equator

Yo' Mama is so fat, she uses the equator as a belt.

Yo' Mama