Yo' Mama Is So Fat... Menu

Yo' Mama is so fat, when she goes to a restaurant, she doesn't get a menu, she gets an estimate.

Yo' Mama