Russian Beauties

What do you call a beautiful girl in Russia?

A tourist.

Joke Categories

Loading...