Tony Brown: On Lorena Bobbitt

You've got women cuttin' men's things off on TV. You've come a long way, baby.

Men/Women