Jim Gaffigan: When You're Single...

Isn't it strange -- when you're single, all you see is couples, and when you're part of a couple, all you see are hookers.

Marriage