Yo Mama Lipbia

Yo' mama's lips so big, she can whisper in her own ear.

Insults