Yo' Mama Is So Fat... Sherwin-Williams

Yo' Mama is so fat, she has to call Sherwin-Williams to paint her toenails.

Insults