Yo' Mama Is So Fat... Dancing

Yo' Mama is so fat, when she dances, the band skips.

Insults