Yo Mama's So Fat... Butt

Yo Mama is so fat, her ass has it's own congressman.

Insults